ΕΔΑ Πελοποννήσου 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου συστάθηκε με την 9773/ΕΥΣ 1127/29.02.08 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  (ΦΕΚ 472/Β/18.03.08) και έχει ως αντικείμενο την διαχείριση των δράσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 2007-2013», οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ΕΔΑ Πελοποννήσου έχει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες ανά Μονάδα:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Μονάδα Γ: Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Μονάδα Δ: Οργάνωσης - Υποστήριξης

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου
Τέρμα Ερ. Σταυρού¨221 00 Τρίπολη
Τηλ: 2713-601300 Φαξ:2713-601307
email:peloponnisos@mou.gr

Σχετικά αρχεία