ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας  

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συστάθηκε με την 9770/ΕΥΣ 1124/29.02.08 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  (ΦΕΚ 469/Β/18.03.08) και έχει ως αντικείμενο την διαχείριση των δράσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 2007-2013», οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας έχει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες ανά Μονάδα:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Μονάδα Γ: Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Μονάδα Δ: Οργάνωσης - Υποστήριξης

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα
Tηλεφωνικό Κέντρο: 2613611400-1 Fax:2610422978
email: dytikiellada@mou.gr

 HelpDesk Ο.Π.Σ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σχετικά αρχεία