Διαχειριστική Αρχή 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) η οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3614/2007 αποτελεί την Εθνική Αρχή Συντονισμού, ορίζεται πέραν των άλλων βάσει του άρθρου 5, παρ. 4 του Ν. 3614/2007 ως η διαχειριστική αρχή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013.

Αρμοδιότητες

Η διαχειριστική αρχή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχει βάσει του άρθρου 6, παρ. 2 του Ν. 3614/2007 όπως εξειδικεύεται στην ΚΥΑ 3850/ΕΥΣ 523/29.01.2008 (ΦΕΚ 333/Β/29-02-2008), μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Συντονίζει την εξειδίκευση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής τους, συνθέτει και επεξεργάζεται τις προτάσεις για την αναθεώρησή τους και τις υποβάλλει στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος.
 • Συνεργάζεται με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές για την προετοιμασία των κριτηρίων ένταξης πράξεων στους άξονες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 • Συνθέτει και επεξεργάζεται τις αναφορές των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών που αφορούν στις ετήσιες και τελικές εκθέσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και μετά την έγκριση της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης τις υποβάλλει στην Επιτροπή.
 • Συμμετέχει στην ετήσια εξέταση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οργανώνει τις αξιολογήσεις τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΥΣΣΑΑΠ και συνεργάζεται με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.
 • Συντονίζει και παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας των ΠΕΠ σε συνεργασία με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑΑΠ.
 • Εισηγείται σχετικά με τον ορισμό ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και των στοιχείων της απόφασης εκχώρησης που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3614/2007 καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής.
 • Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και των λοιπών Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 • Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης.
 • Εξετάζει τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και εισηγείται στην ΕΥ Θεσμικής Υποστήριξης τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Κουκολιάς
Διεύθυνση: Νίκης 5-7
101 80, Αθήνα
Τηλ.: 210 33 32 574
Fax: 210 33 32 731
e-mail: ckouk@mnec.gr

Μονάδα Διαχείρισης Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Προϊστάμενος: Χρήστος Χρήστου
Τηλ. : 210 33 32 359
Fax: 210 33 32 731
e-mail: christou@mnec.gr

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/03/2010