ΕΔΑ Ιονίων Νήσων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συστάθηκε με την 9769/ΕΥΣ 1123/29.02.08 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  (ΦΕΚ 468/Β/18.03.08) και έχει ως αντικείμενο την διαχείριση των δράσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 2007-2013», οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΕΔΑ Ιονίων Νήσων έχει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες ανά Μονάδα:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Μονάδα Γ: Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Μονάδα Δ: Οργάνωσης - Υποστήριξης

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων
Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100 Κέρκυρα
Τηλ: 26613 60000 Φαξ: 26613 60060
e-mail: ionia@mou.gr

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/02/2012