Μονάδα Γ: Επιτόπιων Επαληθεύσεων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Μονάδα Γ έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων.
  • Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης.
  • Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
  • Συντάσσει τις εκθέσεις επιτόπιας επαλήθευσης που διενεργεί και εισηγείται την έγκρισή της από το αρμόδιο όργανο.
  • Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
  • Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β΄ για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/03/2010