Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για Σύμβουλο Υποστήριξης

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

10/3/2011

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Πελοποννήσου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προτίθεται να προβεί  στην επιλογή αναδόχου για το παρακάτω έργο:

"Σύμβουλος Υποστήριξης Ενεργειών για τη διεξαγωγή διαγωνισμού (-ων), προκειμένου να υλοποιηθούν οι μελέτες, τα έργα και οι υποδομές που προβλέπονται στο αναθεωρημένο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Πελοποννήσου και αφορούν τα αστικά στερεά απόβλητα (Α.Σ.Α)".

Tο έργο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων (ΔΕΠΙΝ) 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

115.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου

20 μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

28/3/2011 14:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Πρωτόκολλο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού – 221 00 Τρίπολη

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου
Διεύθυνση
Τέρμα Ερ. Σταυρού, Τρίπολη, 221 00
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2713 601307
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/3/2011