Κατάλογος δικαιούχων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της 8ης Δεκεμβρίου 2006, παρουσιάζονται:

  • ο κατάλογος των δικαιούχων των έργων/πράξεων που έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ,
  • οι τίτλοι των έργων/πράξεων,
  • το ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.

Η ενημέρωση του καταλόγου πραγματοποιείται μία φορά ετησίως μετά την 30η Ιουνίου, ημερομηνία που συμπίπτει με τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό ετήσιες εκθέσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και αφορά έργα/πράξεις που έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση έως το τέλος του αμέσως προηγούμενου έτους.

Aναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης όλων των έργων του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών του Προγραμμάτων παρέχεται και στο νέο διαδικτυακό τόπο www.anaptyxi.gov.gr. Το www.anaptyxi.gov.gr δίνει σε καθημερινή βάση την εικόνα του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών του Προγραμμάτων μέσα από διαδραστικούς χάρτες, καταλόγους έργων και στατιστικές αναλύσεις. Τα στοιχεία προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ο κατάλογος δικαιούχων του ΠΕΠ - Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου έχει ενημερωθεί στις 30/06/2012 και αφορά  τα έργα έργα/πράξεις που έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

 Κατάλογος δικαιούχων ΠΕΠ - Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/09/2012