Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία

10/3/2011

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Πελοποννήσου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προτίθεται να προβεί  στην επιλογή αναδόχου για το παρακάτω έργο:

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (-ΩΝ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (-ΩΝ)».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων (115.000) Ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ .

Tο έργο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων (ΔΕΠΙΝ) 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε είκοσι (20) μήνες.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών είναι η 28-3-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013