Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Τοπ.Σ.Α.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ

19/1/2015

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή προσκαλεί  τρεις υποψηφίους αναδόχους που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής μέσα από τον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών βάσει του άρθρου 5, παρ. 4, εδάφιο Α της με αρ. πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) να καταθέσουν προσφορές για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος για την εξειδικευμένη υποστήριξη της ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας στην υλοποίηση και παρακολούθηση των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης (Τοπ.Σ.Α.) που έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στην ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/1/2015