Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

25/11/2014

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΔΑ/ΠΔΕ), προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και την ΜΟΔ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) όπως ισχύει.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

 • Τέσσερις (4) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα, μέχρι την  15 / 12 /2014 και ώρες 08:00-15:00 στο πρωτόκολλο της ΕΔΑ/ΠΔΕ, Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, 26441 ΠΑΤΡΑ, με την ένδειξη «Για τη στελέχωση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή ή courier.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2014