Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Eπικαιροποίηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής υποστήριξης ΕΔΑ Περφέρειας Ιονίων Νήσων

4/4/2014

Με την 14η τροποποίηση-επικαιροποίηση του καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για τις ανάγκες υλοποίησης ενεργειών τεχνικής υποστήριξης του άρθρου 11 του π.δ. 4/2002 από την  Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ/ΔΕΠΙΝ 2007-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5,6 και 7 της υπ’ αρ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) υπουργικής απόφασης - ο οποίος έχει αρχικά δημιουργηθεί με την υπ’ αρ. 183/20-1-2012 απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει - προστίθενται οι κατωτέρω συμμετέχοντες, για τις εξής κατηγορίες ενεργειών:

Β.2. Εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΔΑ

1

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.(DELPHI ENGINEERING)

651/10-3-14

 

Β.3. Υπηρεσίες Συμβούλων

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΔΑ

1

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.(DELPHI ENGINEERING)

651/10-3-14

 

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Γ.1. Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων – συσκέψεων

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΌΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-SCIENCE VIEW

618/6-3-14

2

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΠΕ

655/10-3-14

 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/4/2014