Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Εκ των προτέρων (Ex Ante) Αξιολόγηση και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος περιόδου 2014-2020»

8/8/2013

Στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού του Προγράμματος 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι αποτελεί διαδραστική και επαναληπτική διαδικασία σε σχέση με το σχεδιασμό του Προγράμματος, με τον Ανάδοχο να διατυπώνει σταδιακά αξιολογικές κρίσεις αναφορικά με το σχεδιασμό του Ε.Π., ώστε οι αρμόδιες αρχές για το σχεδιασμό (Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος, Περιφέρεια) να είναι σε θέση να τις λαμβάνουν υπόψιν κατά τα επόμενα διαδοχικά σχέδια των εγγράφων προγραμματισμού που καταρτίζουν. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εργασθεί σε στενή συνεργασία με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΔΕ, προσεγγίζοντας τις απαιτούμενες αναλύσεις κατ’ αντιστοιχία με τις εργασίες σχεδιασμού, παρέχοντας τις απαραίτητες εισροές στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος της Περιφέρειας.

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) είναι μία διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, τη συνεκτίμηση της Σ.Μ.Π.Ε. και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη απόφασης καθώς και την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση αυτή.

Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός και η Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελούν δύο εργαλεία αμοιβαίας ενδυνάμωσης του συστήματος προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Στόχος της Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος είναι η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτάσεων, που περιέχονται στο Προγραμματικό κείμενο (ΕΠ), η προσέγγισή τους σε στρατηγικό επίπεδο και τέλος η ανάδειξη της βέλτιστης επιλογής ανάμεσα στις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις υπογραμμίζοντας τους λόγους επιλογής μιας συγκεκριμένης λύσης. Η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί ένα εργαλείο βελτίωσης των Σχεδίων και των Προγραμμάτων ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση στην κατάρτιση του ΕΠ και εστιάζοντας στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων και στη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών οφελών από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Η Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί μια διαδικασία «παράλληλη και συμπληρωματική» με την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος και την εκ των προτέρων αξιολόγηση, που θα ολοκληρωθεί με την κατάρτιση του τελικού σχεδίου του ΠΕΠ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Είδος

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/8/2013