Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής έτους 2012

26/2/2013

   Σύμφωνα με το άρθρο 8 “Εκ των υστέρων δημοσιότητα” της ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010)  καταρτίζουμε πίνακα με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 - 2013», για  την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των αναδόχων των συμβάσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/2/2013