Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2/8/2011

 Η ΕΔΑ Πελοποννήσου προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για το έργο: " Σύμβουλος για την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: Παραχώρηση υπηρεσίας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου".Ο συνολικός προυπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000)€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από τον άξονα Προτεραιότητας 10 "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΕΠΙΝ 2007-2013. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών είναι η 29-8-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013