Ζώνη Οικιστικού Ελεγχου

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΖΟΕ

Ζώνη, εκτός σχεδίου δόμησης, η οποία ορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν. 1337/1983 και αφορά την οριοθέτηση και τον καθορισμό των χρήσεων γης περιοχών, με ταυτόχρονο καθορισμό και των όρων και περιορισμών των πάσης φύσεως επιτρεπομένων παρεμβάσεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/1/2010